EU-vaaliohjelma selkokielellä

Tule muuttamaan Eurooppaa

Vasemmistoliiton tärkeimmät vaalitavoitteet europarlamenttivaaleissa

Lataa ohjelman pdf  selkokielellä

Euroopan parlamentin vaalit ovat 25. toukokuuta. EU:n parlamentti edustaa jäsenmaiden kansalaisia. Jokaisen EU-maan kansalaiset valitsevat vaaleissa edustajat parlamenttiin viideksi vuodeksi. Suomesta valitaan EU-parlamenttiin 13  edustajaa.

Suomalaiset haluavat muutosta Euroopan politiikkaan.
Tutkimusten mukaan lähes kaksi kolmesta suomalaisesta on muutoksen kannalla.

Vasemmistoliitto vaatii toisenlaista Euroopan unionia.

Rahan vallasta ihmisten valtaan

EU-maat, joissa on käytössä euro, kuuluvat euroalueeseen.
Euroalueen rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki.
Se tekee euroon liittyviä päätöksiä yhdessä euroalueen maiden keskuspankkien kanssa.
Keskuspankki päättää esimerkiksi lainojen ohjauskorosta, jota jäsenmaiden keskuspankkien on noudatettava.
Ohjauskorko vaikuttaa myös tavallisten ihmisten lainoihin.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että Euroopan keskuspankki pitää asettaa demokraattiseen ohjaukseen. Tällöin kansalaisten valta päätöksiin kasvaa.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että rahaliittoa koskevat perussopimukset on avattava käsittelyyn uudestaan.

EU:ssa Euroopan komissio tekee lakiesityksiä. Se myös panee täytäntöön tehdyt päätökset.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että parlamentin valtaa suhteessa komissioon pitää vahvistaa. Parlamentille on annettava oikeus tehdä lakialoitteita. Päätöksenteossa on kuunneltava kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä.

•    Suurten yhtiöiden valta ja vaikuttamistoiminta EU:ssa on tehtävä julkiseksi. Tämä toteutuu, kun otetaan käyttöön rekisteri, johon kaikkien vaikuttamistoimintaa tekevien toimijoiden pitää kirjautua.

•    EU:n kehityksestä on järjestettävä Euroopan laajuinen kansanäänestys.

Talouden kriisistä kestävään talouteen

Eurooppa kärsii talouskriisistä.
Pankkikriisin aiheuttaneet, sijoittajien omistamat, pankitpelastettiin  veronmaksajien rahalla,
jolloin yksityisistä veloista tuli julkisia.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että sijoittajien on kannettava vastuu talouskriisistä, jonka ne ovat aiheuttaneet.
Pankkien tukemisen sijasta on tuettava ihmisten hyvinvointia.

•    Euroopan keskuspankille on annettava oikeus antaa lainaa EU-maille. Keskuspankin tärkeimmäksi tehtäväksi on määrättävä työllisyyden ja vakaan talouden edistäminen.

•    Suuret ongelmapankit on pilkottava pienemmiksi tai otettava valtion haltuun. Rahojen talletuksia vastaanottavat pankit ja sijoitustoimintaa harjoittavat pankit on erotettava toisistaan.

•    Vaikeasti velkaantuneiden maiden velat on soviteltava ja järjesteltävä uudelleen. Taloudelliseen kriisiin ajautuneiden maiden kurjistaminen on lopetettava.

Veroparatiisilla tarkoitetaan maata,
jossa on alhaiset verot tai ei veroja lainkaan.
Niissä toimivat pankit noudattavat pankkisalaisuutta,
ne eivät anna tietoja asiakkaistaan tai talletuksista.
Monet henkilöt ja yritykset ovat siirtäneet rahojaan
veroparatiiseihin, jotta niiden ei tarvitse maksaa veroja.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että Euroopassa toimivat veroparatiisit on suljettava. Myös pankkisalaisuudesta on luovuttava.

•    EU:n on edistettävä maailmanlaajuista rahansiirtoveroa ja verotietojen vaihtoa. Kun rahaa siirretään maasta toiseen, siitä olisi maksettava veroa. Valtioiden olisi myös vaihdettava automaattisesti verotietoja keskenään.

Tasa-arvoa työhön, palkkoihin ja palveluihin

Euroopassa on paljon työttömiä.
Voidaan puhua työttömyyskriisistä.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että työttömyyskriisi on ratkaistava oikeudenmukaisella tavalla. Työttömyyskriisin  ratkaiseminen edellyttää Euroopan laajuisia toimia.

•    Jäsenmaille pitää taata oikeus tuottaa julkisia hyvinvointipalveluja. Sosiaali- ja terveyspalveluja, varhaiskasvatusta, kouluja ja vanhuspalveluja ei saa siirtää yksityisten yritysten järjestämiksi. Näitä palveluja ei saa pakolla kilpailuttaa ja
etsiä palveluille tuottajaa vain hinnan perusteella.

•    Palkkoihin, työehtoihin ja sosiaaliturvaan on asetettava minimitasot, jotka koskevat kaikkia kansalaisuudesta  riippumatta.

•    Liian pienten palkkojen maksaminen on lopetettava. Kaikille on maksettava työehtosopimusten mukaista palkkaa, josta on maksettava veroa. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.

Harmaa talous on yrityksen toimintaa,
josta yritys ei maksa laissa säädettyjä maksuja ja veroja.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että harmaa talous on saatava kuriin.

•    Yritysten verotus on saatava yhtenäiseksi, jotta veronkierto ja verokilpailu ei onnistu.

Eurooppa ympäristönsuojelun edelläkävijäksi

EU:n on oltava maailmanlaajuisesti edistyksellinen
ilmasto- ja ympäristöpoliittinen toimija.

Maailman maat ovat lisänneet ilmaan
päästettyjen haitallisten kaasujen määrää.
Näin ei voi jatkua.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että EU:n täytyy tiukentaa tavoitteitaan vähentää haitallisia päästöjä. EU:n on toimittava sen puolesta, että haitallisille kaasuille säädetään maailmanlaajuinen vero.

•    Maatalouspolitiikassa on otettava huomioon pohjoisten alueiden erityisolosuhteet. EU:n maksamat maataloustuet tulee ohjata ympäristöystävälliseen tuotantoon.

•    Itämeren ja pohjoisen arktisten alueiden ympäristönsuojelua on tehostettava.

Kohti avointa ja väkivallatonta Eurooppaa

Vasemmistoliitto vastustaa kaikkea ihmisten syrjintää.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja muuhun väkivaltaan läheisiä kohtaan sekä  viharikoksiin puututaan tehokkaasti.

•    Turvallinen, omasta tahdosta riippuva oikeus aborttiin eli raskauden keskeytykseen on taattava koko Euroopassa.

Paperittomalla siirtolaisella tarkoitetaan henkilöä,
joka oleskelee valtion alueella ilman oleskelulupaa.
Paperittomat ovat pääsääntöisesti
EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että paperittomien siirtolaisten asemaa on parannettava, samoin ihmisten mahdollisuuksia tulla laillisesti EU:n alueelle. Vapaaehtoista liikkuvuutta ja muuttoja maasta toiseen on tehtävä helpommaksi.

•    Saamelaisten oikeuksia kieleensä, elinkeinoonsa ja elämäntapaansa on parannettava.

Joukkotuhoaseita eli suurten ihmisjoukkojen
tappamiseen suunniteltuja aseita ovat
ydinaseet, kemialliset aseet ja biologiset aseet.

•    Vasemmistoliitto vaatii, että EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei saa perustua aseiden ja sotajoukkojen käyttöön. Euroopasta on tehtävä alue, jolla ei ole joukkotuhoaseita.

•    Suomen ei tule liittyä Yhdysvaltojen johtamaan puolustusliitto Natoon. Suomen on pysyttävä sotilaallisesti liittoutumattomana.

Haku